Jakie dokumenty do sklepu internetowego?

with Brak komentarzy

Jakie dokumenty prawne do sklepu internetowego są niezbędne, jeśli planujesz sprzedaż produktów lub świadczenie usług za pośrednictwem sklepu? Jeśli myślisz o sprzedaży przez Internet, pewnie zastanawiałeś się nad tą kwestią. W tym artykule wskażę Ci, o co musisz zadbać, aby działać zgodnie z prawem.

Biurko z laptopem, kwiatami i żółtym kubkiem.
Zdjęcie autorstwa Content Pixie z Pexels

JAKIE DOKUMENTY DO SKLEPU INTERNETOWEGO MUSISZ POSIADAĆ?

Jeśli planujesz sprzedaż produktów fizycznych (np. odzież, rękodzieło), produktów cyfrowych (np. ebooki), czy usług (np. konsultacje online) za pośrednictwem swojej strony internetowej i znajdującego się na niej sklepu online, musisz zadbać o kwestie prawne. Najlepiej zająć się nimi jeszcze przed uruchomieniem sprzedaży.

Czego potrzebujesz, aby ruszyć legalnie ze sprzedażą? O jakie dokumenty do sklepu internetowego musisz zadbać? Wymagane minimum to:

 1. Regulamin sprzedaży
 2. Formularze: odstąpienia od umowy oraz reklamacyjny
 3. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 4. Polityka prywatności
 5. Polityka plików cookies

1. Regulamin sprzedaży – podstawowy dokument do sklepu internetowego

Regulamin sprzedaży jest dokumentem, w którym opisujesz cały proces zakupu. Dzięki niemu możesz też, jako sprzedawca, zrealizować ciążące na Tobie obowiązki informacyjne. Gdzie te obowiązki znaleźć? W szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która nakłada je na przedsiębiorców zawierających umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Część z nich wymieniona jest w art. 12 ustawy. Ale część obowiązków wynika z innych ustaw (np. z Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, przedsiębiorca, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

 1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
 5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
 6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 7. sposobie i terminie zapłaty;
 8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
 10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 11. obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
 12. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 13. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 14. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 15. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
 16. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 17. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 18. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 19. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
 20. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 21. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 22. Jeżeli umowa jest zawierana w imieniu innego przedsiębiorcy, należy podać dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, identyfikujące tego przedsiębiorcę.

Bez odpowiedniego Regulaminu sprzedaży spełnienie tych obowiązków informacyjnych byłoby bardzo trudne, a to na Tobie, jako przedsiębiorcy spoczywa ciężar dowodu ich spełnienia. Pamiętaj także, że Regulamin powinien być napisany w sposób jasny i przejrzysty, zrozumiały dla konsumenta.

2. Formularze

Formularz odstąpienia od umowy

Jako sprzedawca musisz poinformować konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy. Informacje te możesz zawrzeć w Regulaminie, ale musisz też udostępnić formularz odstąpienia. Dzięki Formularzowi odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem możesz przekazać informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9–11 ustawy o prawach konsumenta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny ułatwia kupującemu złożenie reklamacji w przypadku wystąpienia wad oraz wskazanie swoich żądań. A Tobie, jako sprzedawcy ułatwia ustosunkowanie się do tej reklamacji i zachowanie terminu jej rozpoznania.

3. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Prowadząc sklep internetowy świadczysz dodatkowo usługi drogą elektroniczną. Jakie to usługi? Chociażby udostępnienie formularza zamówienia, koszyka, wysyłka newslettera, możliwość dodania opinii o produkcie, konto użytkownika itp. Świadcząc takie usługi powinieneś udostępnić Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Co więcej, taki Regulamin musisz udostępnić usługobiorcy nieodpłatnie jeszcze przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług. Usługi powinny być świadczone zgodnie z tym Regulaminem.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną powinien określać w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną może być oczywiście częścią Regulaminu sprzedaży. Wówczas to w Regulaminie sprzedaży opisujesz wszystkie świadczone przez siebie usługi drogą elektroniczną.

4. Polityka prywatności

Jednym z dokumentów w sklepie internetowym, który warto mieć jest Polityka prywatności. Polityka prywatności pozwoli Ci spełnić obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Sprzedając przez Internet stajesz się administratorem danych osobowych kupujących. Musisz spełnić wobec nich obowiązki informacyjne, poinformować ich o przysługujących prawach, opisać zasady przetwarzania danych itp.

Więcej o Polityce prywatności znajdziesz we wpisach:

Czy Polityka Prywatności na stronie internetowej jest obowiązkowa?

Co powinna zawierać polityka prywatności i plików cookies?

5. Polityka plików cookies

Obowiązek informowania o plikach cookies wykorzystywanych na stronie internetowej wynika z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W Polityce plików cookies powinieneś opisać cookies wykorzystywane na stronie internetowej (zarówno własne, jak i podmiotów trzecich). Na wykorzystywanie plików cookies musisz mieć zgodę użytkownika. Polityka plików cookies może być oddzielnym dokumentem, ale bardzo często łączona jest z Polityką prywatności.

Więcej o plikach cookies znajdziesz w artykule:

SKĄD WZIĄĆ DOKUMENTY DO SKLEPU INTERNETOWEGO?

Aby Twój sklep internetowy był zgodny z prawem musisz zadbać o wymienione wyżej dokumenty. Jeśli się zastanawiasz, skąd wziąć dokumenty do sklepu internetowego, to już Ci podpowiadam. Możesz zlecić napisanie dokumentów, które będą dostosowane do Twojej działalności prawnikowi lub kupić gotowy pakiet dokumentów. W tej drugiej opcji będziesz musiał zgodnie z zawartymi wskazówkami uzupełnić wzory dokumentów z uwzględnieniem swojej indywidualnej sytuacji.

Czy warto korzystać z bezpłatnych wzorów dokumentów? Odpowiedź brzmi: to zależy. Jeśli masz pewność, że są one dobrze sporządzone, nie zawierają błędów, klauzul niedozwolonych i zawierają wszelkie wymagane prawem postanowienia, to czemu nie. Jeśli jednak nie jesteś w stanie samemu zweryfikować ich rzetelności, doradzałabym daleko idącą ostrożność.

CZY DOKUMENTY DO SKLEPU INTERNETOWEGO TO WSZYSTKO?

Dokumenty prawne do sklepu internetowego to podstawa legalnego działania. Dokumenty te pozwalają Ci nie tylko zrealizować obowiązki prawne, obowiązki informacyjne, ale także stanowią Twoje zabezpieczenie.

Jednak, aby sklep internetowy był zgodny z prawem koniecznie musisz zadbać także o inne kwestie, w szczególności:

 • odpowiednio skonfigurowaną ścieżkę zakupu,
 • treść checkboxów i przycisków w sklepie (szczególnie przycisk finalizujący zamówienie),
 • treści do zakładek sklepu,
 • treści na stronie (stopka sklepu, opisy produktów),
 • klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • dokumenty wewnętrzne związane z przetwarzaniem danych osobowych (dokumentacja RODO).

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:

Stan prawny na dzień: 28.02.2022

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej (nota prawna).

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi albo zostaw komentarz. Będzie mi miło!

Podąrzaj Ewelina Koprowska:

Cześć! Nazywam się Ewelina Koprowska i jestem adwokatem. Wspieram prawnie freelancerów i przedsiębiorców w prowadzeniu ich biznesu.

Zostaw Komentarz