Mikropożyczka dla samozatrudnionych?

with 2 komentarze

Czy mikropożyczka jest przeznaczona także dla samozatrudnionych? Mikropożyczka to pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to pomoc oferowana przez państwo w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zasady przyznawania pożyczki zostały zmienione w tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Jeśli chcesz wiedzieć, czy jako samozatrudniony możesz się o nią ubiegać, czytaj dalej.

Kto może skorzystać z mikropożyczki?
Kto może skorzystać z pożyczki?

CO TO JEST MIKROPOŻYCZKA I KTO JEJ UDZIELA?

Mikropożyczka to jednorazowa pożyczka, która może zostać wykorzystana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczki udzielić może starosta, na podstawie umowy zawieranej z mikroprzedsiębiorcą. Środki na udzielenie pożyczki pochodzą ze środków Funduszu Pracy.

Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ MIKROPOŻYCZKĘ?

O otrzymanie pożyczki może ubiegać się:

 • mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Art. 7. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Czy samozatrudniony to mikroprzedsiębiorca?

Generalnie w przepisach nie ma definicji „samozatrudnionego”. Zgodnie z powyższą ustawą przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Definicja mikroprzedsiębiorcy odnosi się do pojęcia „przedsiębiorca”; dodaje tylko pewne warunki, aby można było uznać go za „mikroprzedsiębiorcę” (i odróżnić od małego, czy średniego przedsiębiorcy).

Za mikroprzedsiębiorcę można zatem uznać samozatrudnionego, nawet jeśli nie zatrudnia pracowników, jeśli spełni warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.

* Termin “1 marca 2020 roku” został zmieniony na “1 kwietnia 2020 roku” przez ustawę z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto, pomoc może być udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1 z 26.06.2014 r. ze zm.).

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY – PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jaką kwotę można otrzymać w ramach mikropożyczki?

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. 

 2. Jakie jest jej oprocentowanie i okres spłaty?

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

3. Czy pożyczka jest bezzwrotna?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

4. Co zrobić, aby pożyczka została umorzona?

Umorzenie pożyczki może nastąpić tylko na wniosek mikroprzedsiębiorcy.

We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie to mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca – Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą oraz złoży do Urzędu Pracy wniosek o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku. Pamiętaj zatem o zachowaniu terminu!!!

Jeśli nie złożysz wniosku o umorzenie, albo nie będziesz prowadził działalności przez wymagany okres, będziesz musiał spłacić pożyczkę według otrzymanego harmonogramu.

4. Czy pożyczka udzielana jest z urzędu, czy na wniosek?

Pożyczka udzielana jest jedynie na wniosek mikroprzedsiębiorcy.

5. Czy muszę wykazać spadek przychodów/dochodów?

Nie, nie ma takiego wymogu. Nie trzeba wykazywać spadku, czy utraty przychodów/dochodów. Nie ma też warunku spadku obrotów z powodu epidemii.

6. Gdzie należy złożyć wniosek o mikropożyczkę?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

7. Jak można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności udania się do powiatowego urzędu pracy i przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Wniosek o mikropożyczkę możesz złożyć TUTAJ – Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

8. Czy pożyczka stanowi przychód?

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Czy mikropożyczka stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie:

1) o którym mowa w art. 15zzd,

2) udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19

– zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Do wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

10. Na co można przeznaczyć pieniądze?

Ponieważ pożyczka udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej można ją przeznaczyć na zapłatę np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

11. Czy muszę jakoś udokumentować wydatki?

Nie, podstawą będzie oświadczenie składane we wniosku. Taka informacja zawarta jest w „Instrukcji pożyczki” na stronie Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia TUTAJ. Znajduje się tam również „Instrukcja wypełniania wniosku na praca.gov.pl”. Co nie oznacza oczywiście, że nie będą prowadzone kontrole w celu weryfikacji, czy pieniądze zostały przeznaczone na cel zgodny z umową.

mikropożyczka na rachunki, laptopa
Czy trzeba utrzymać zadeklarowany stan zatrudnienia?

MIKROPOŻYCZKA A UTRZYMANIE STANU ZATRUDNIENIA

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. tarcza antykryzysowa przewidywała, że we wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Ponadto, warunkiem umorzenia pożyczki według wcześniejszych przepisów było to, aby mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. (we wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca miał oświadczać o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia).  

Ponieważ przepisy te zostały znowelizowane ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0), to właśnie w tej ustawie znalazło się rozwiązanie, jak postępować w stosunku do wniosków złożonych na starych zasadach.

Art. 117. Do pożyczek, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 73, udzielonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 15zzd tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Jeśli zatem ktoś składał wniosek o mikropożyczkę na starych zasadach, aby skorzystać z jej umorzenia musi spełnić aktualne warunki, czyli prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Stan prawny na dzień: 20.04.2020 r.
Aktualizacja na dzień: 1.06.2020 r.

ZOBACZ TAKŻE WPIS

Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych freelancerów

The form you have selected does not exist.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi albo zostaw komentarz. Będzie mi miło!
Podąrzaj Ewelina Koprowska:

Jako adwokat wspieram prawnie freelancerów i przedsiębiorców w prowadzeniu ich biznesu bezpiecznie i zgodnie z prawem. Specjalizuje się w szczególności w zakresie umów, e-commerce, praw autorskich, RODO.

2 Odpowiedzi

 1. Ada
  | Odpowiedz

  ” Pożyczka (..) podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. ” -czy jeśli zawieszę działalność po udzieleniu pożyczki ( edukacja, zawsze na lato zawieszana ) , to będzie trzeba ja zwrócić ? Czy dopiero zamknięcie firmy to “nieprowadzenie działanlości”? Nigdzie nie znalazłam tej informacji 🙁
  pozdrawiam !

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Dzień dobry Pani Ado, dziękuję za komentarz. W umowie pożyczki są następujące postanowienia (par. 3): “1.Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą. 2. Jeżeli Pożyczkobiorca spełnia warunek, o którym mowa w ust. 1, składa do Urzędu Pracy wniosek o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku. 3. We wniosku o umorzenie pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.” Moim zdaniem, jeśli przedsiębiorca zawiesi działalność w okresie 3 miesięcy od jej udzielenia, będzie musiał pożyczkę spłacić. Celem udzielanej pomocy jest właśnie pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu się na rynku. Ponadto, pożyczkę można przeznaczyć tylko na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku zawieszenia działalności takich kosztów nie będzie.

Zostaw Komentarz