Zawieszenie działalności gospodarczej, czyli jak zawiesić firmę?

with 4 komentarze

Z powodu epidemii koronawirusa wielu przedsiębiorców, których przychody zostały ograniczone szuka rozwiązań, które pomogą im przetrwać kryzys. Jedną z opcji jest zawieszenie działalności gospodarczej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, ten artykuł wskaże ci plusy i minusy tego rozwiązania (a minusów niestety jest kilka).

Zawieszenie działalności gospodarczej – kiedy, kto, jak?

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kto może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?

Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej może:

 • przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników (na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę). Zanim zgłosisz do urzędu zawieszenie firmy, musisz rozwiązać zatem wszystkie umowy o pracę.
 • przedsiębiorca, który zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie:
 • macierzyńskim,
 • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • wychowawczym
 • lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Na jaki czas można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony, czyli bezterminowo albo na czas określony, który nie może być jednak krótszy niż 30 dni.

Ok, powiesz, ale luty ma 28 lub 29 dni? Co wtedy? 

Z pomocą przychodzi art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców:

Art. 23 ust. 3. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku i trwa do dnia:

 • wskazanego w tym wniosku
 • wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 • ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Jeśli we wniosku nie podasz daty wznowienia, działalność będzie zawieszona bezterminowo, dopóki jej nie wznowisz albo nie wykreślisz.

Zawiesić działalność możesz w każdym momencie, ale jeśli zrobisz to w trakcie miesiąca, to będziesz musiał opłacić składkę zdrowotną za cały miesiąc i złożyć dwie deklaracje ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne zapłacisz natomiast proporcjonalnie do ilości dni, w których w danym miesiącu twoja działalność była prowadzona. Przed zawieszeniem zastanów się zatem nad dniem, od którego chcesz zawiesić działalność.

Czy musisz złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej?

Co do zasady tak; zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może nastąpić na twój wniosek. Złożenie wniosku nie podlega żadnej opłacie, chyba że działasz przez pełnomocnika (wówczas należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa). Zawieszenie działalności zgłaszasz do CEIDG. Wniosek możesz złożyć podczas wizyty w urzędzie, listownie albo elektronicznie (TUTAJ). Do złożenia wniosku elektronicznie niezbędny będzie podpis elektroniczny albo podpis ePUAP.

Od kiedy zawieszenie wywiera skutki prawne?

Zawieszenie działalności następuje maksymalnie następnego dnia roboczego po dniu, w którym wniosek wpłynął do urzędu.

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Biznes - zawieszenie działalności gospodarczej.
Zawiesiłeś firmę? Zobacz, jakie masz prawa w tym okresie.

JAKIE CZYNNOŚCI MOŻESZ WYKONYWAĆ W TRAKCIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI?

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie możesz wykonywać działalności gospodarczej. Nie możesz też osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Co możesz robić w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

 W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej możesz:

1) wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów (możesz np. wynajmować lokal do prowadzenia działalności, prowadzić stronę internetową, płacić za media, rachunek bankowy);

2) przyjmować należności i musisz regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5) zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;

6) powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Ponadto:

7) masz prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

8) wykonujesz wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa.

WADY I ZALETY ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jakie korzyści są związane z zawieszeniem działalności gospodarczej?

W trakcie zawieszenia działalności:

 • nie musisz płacić składek ZUS i składać deklaracji ZUS;
 • nie musisz wyliczać i uiszczać zaliczek na podatek dochodowy;
 • nie musisz składać deklaracji VAT i przesyłać JPK_VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (ale tutaj są pewne wyjątki i warto je wcześniej sprawdzić na stronie biznes.gov TUTAJ);
 • jeśli z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem zawieszasz działalność, możesz skorzystać z możliwości finansowania przez budżet twoich składek na ubezpieczenia w ZUS; szczegóły znajdziesz na biznes.gov TUTAJ).
 • możesz wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (możesz np. sprzedawać zamówione wcześniej produkty).

Jakie minusy wiążą się z zawieszeniem działalności gospodarczej?

 • nie możesz wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności;
 • stracisz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego;
 • jeśli zgłosiłeś do ubezpieczenia członków swojej rodziny lub osoby współpracujące, osoby te również zostaną wyrejestrowane z ubezpieczeń;
 • jeśli po 30 dniach od zawieszenia działalności nie będziesz zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, to w przypadku choroby będziesz musiał sam zapłacić za wszystkie koszty leczenia;
 • okres zawieszenia działalności jest wliczany do okresu małego ZUS-u, chociaż nie będziesz z niego korzystał;
 • okres zawieszenia działalności nie będzie podlegał zaliczeniu do lat pracy, które uprawniają do otrzymania emerytury.

§ WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

O czym pamiętać zawieszając prowadzenie działalności gospodarczej?

 • jeśli masz pracowników, rozwiąż z nimi umowy o pracę;
 • wyrejestruj pracowników z ubezpieczeń ZUS;
 • rozwiąż umowy na usługi, z których nie korzystasz;
 • poinformuj kontrahentów o zawieszeniu działalności gospodarczej;
 • zastanów się nad zgłoszeniem się do dobrowolnego ubezpieczenia;
 • jeśli korzystasz z opodatkowania w formie karty podatkowej, musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej;
 • musisz składać roczne zeznania podatkowe;
 • płacisz podatek dochodowy, jeśli wystąpił;
 • prowadzisz dalej podatkową księgę przychodów i rozchodów – powinieneś ewidencjować w tym okresie takie transakcje, jak np. sprzedaż środka trwałego, opłaty za telefon i inne (obowiązek ten dotyczy również podatników ryczałtowych prowadzących ewidencję przychodów);
 • złóż wniosek o wyrejestrowanie posiadanych odbiorników RTV;
 • pamiętaj o zgłoszeniu zawieszenia do rejestrów działalności regulowanych i urzędów wydających zezwolenia oraz koncesje (np. sprzedaż alkoholu, akcyza);
 • zbadaj kwestię zgłoszenia INTRASTAT przy zawieszeniu;
 • nie musisz wyrejestrowywać kasy fiskalnej, ale pamiętaj o terminowych przeglądach technicznych i przechowywaniu książki kasy (szczegóły znajdziesz TUTAJ);
 • możesz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

To, czy zdecydujesz się na zawieszenie działalności zależy od ciebie. Decyzję tą jednak warto podjąć dopiero po analizie wszystkich “za” i “przeciw”. Zawieszenie firmy nie oznacza jej likwidacji, a zatem jeśli tylko poczujesz się na siłach, zawsze możesz złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Stan prawny na dzień: 24.03.2020

The form you have selected does not exist.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi albo zostaw komentarz. Będzie mi miło!
Podąrzaj Ewelina Koprowska:

Jako adwokat wspieram prawnie freelancerów i przedsiębiorców w prowadzeniu ich biznesu bezpiecznie i zgodnie z prawem. Specjalizuje się w szczególności w zakresie umów, e-commerce, praw autorskich, RODO.

4 Odpowiedzi

 1. Karol Rolewicz
  | Odpowiedz

  Bardzo fajnie podana wiedza. Nie wiedziałem, że mając zawieszoną działalność, można osiągać przychody. A co jeśli ktoś ode mnie wynajmuje stronę internetową albo lokal?

  Rozumiem, że w odniesieniu do tego:
  możesz wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (możesz np. sprzedawać zamówione wcześniej produkty).

  mogę mieć cały czas przychody, jednak nie mogę zawierać nowych umów.

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Dziękuję 🙂 Jeśli chodzi o zawieszenie działalności gospodarczej, to zasada jest taka, że w tym okresie nie można normalnie prowadzić biznesu i wykonywać działalności; nie można też osiągać bieżących przychodów z działalności. Oczywiście przedsiębiorca może dokonywać wszystkich czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (może zatem ponosić wydatki, które pozwalają mu utrzymać działalność w okresie zawieszenia w takim stanie, aby dało się ją później wznowić bez ponoszenia dodatkowych kosztów). Tutaj można się zapoznać z interpretacjami indywidualnymi Ministra Finansów https://media.biznes.gov.pl/v1/files/leaflets/681/interpretacje2.doc – dają pewien obraz tego, co można, a czego nie. Tak naprawdę każdą sytuację należy analizować indywidulanie, aby nie narazić się na zarzut osiągania w tym czasie bieżących przychodów.

 2. Sylwia
  | Odpowiedz

  Dzięki za artykuł 🙂 A czy zawieszając działalność, mogę nadal wysyłać newsletter i rozwijać bazę subskrybentów?

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej można wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, można też prowadzić na przykład stronę internetową. Jeśli chodzi o pytanie, to myślę, że dużo zależy od tego, do czego newsletter jest wykorzystywany. Jeśli za jego pośrednictwem nie dokonuje się np. sprzedaży, tylko podtrzymuje relacje z subskrybentami, aby po odwieszeniu można było skierować do nich jakąś ofertę, to myślę, że można to podciągnąć pod “wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów”. Ale wiadomo, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i nie jestem w stanie odpowiedzieć precyzyjnie 🙂

Zostaw Komentarz