Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych Freelancerów

with 36 komentarzy

31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej, które dają osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z ZUS. Jeśli jesteś freelancerem i prowadzisz działalność, przeczytaj kiedy możesz się ubiegać o zwolnienie, jak to zrobić, w jakim terminie i jakie obowiązki się z tym wiążą.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

ZWOLNIENIE Z ZUS DLA SAMOZATRUDNIONYCH

Możliwość zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych wprowadzona została Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została zmieniona ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza 2.0).

Obsługa przez ZUS zwolnienia z obowiązku opłacania składek realizowana jest w trybie umorzenia składek. 

Powyższe ustawy wprowadziły zwolnienie z ZUS dla:

 • dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnionych);
 • dla płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
 • duchownych;
 • dla płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych;
 • dla płatnika składek będącego spółdzielnią socjalną.

W tym artykule omówię szczegółowo zwolnienie z ZUS dla osób samozatrudnionych.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z ZUS?

Art. 31zo ust. 2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. przed dniem 1 kwietnia 2020 r*. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może złożyć:

1) płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

 • osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;
 • twórca i artysta;
 • osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu:
  • a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • wspólnik spółki jawnej;
 • wspólnik spółki komandytowej;
 • wspólnik spółki partnerskiej;
 • osoba prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe.

2) opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

3) jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 roku przed dniem 1 kwietnia 2020 roku*,

4) i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 15.681,00 zł (jeśli składasz wniosek o zwolnienie za marzec, to przychód w marcu nie może przekroczyć tej kwoty).

* termin “przed 1 lutego 2020 r.” został zmieniony na “przed dniem 1 kwietnia 2020 r.” ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza 2.0)

Wyjątek z ust. 6a. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, czyli osoby korzystającej z ulgi na start! Osoby samozatrudnione korzystające z ulgi na start nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ZUS!

Musisz wiedzieć, że ZUS informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Ten może poinformować ZUS o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.

Jeśli zostanie stwierdzone, że rozbieżności są wynikiem wprowadzenia w błąd ZUS, będziesz musiał opłacić należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli tego nie zrobisz w terminie, należności będą podlegały przymusowemu dochodzeniu.

Aby skorzystać ze zwolnienia, wszystkie powyższe przesłanki musisz spełnić ŁĄCZNIE! Niespełnienie choćby jednego warunku zamyka Ci drogę do ubiegania się o zwolnienie z płacenia składek ZUS! Poza powyższymi warunkami, ZUS wprowadził jeszcze jeden, o którym mowa poniżej.

Na stronie ZUS jest DODATKOWY KOMUNIKAT:

„Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.”

Co daje zwolnienie z opłacania składek ZUS?

Jeśli spełniasz powyższe warunki do skorzystania ze zwolnienia, to możesz zostać zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na swoje:

 • obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku.

Możesz zatem skorzystać ze zwolnienia opłacania składek za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Zauważ jednak, że chodzi o składki nieopłacone! Jeśli opłaciłeś już składki za któryś z wymienionych miesięcy może się okazać, że ze zwolnienia nie skorzystasz w zakresie tej opłaconej już składki. Wyjątek wprowadziła nowa ustawa*, ale tylko w zakresie składek za marzec.

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i osoby z nią współpracującej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Ma to również zastosowanie do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZUS

Co powinien zawierać wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Skorzystanie ze zwolnienia ZUS możliwe jest na wniosek. Wniosek powinieneś złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek znajdziesz na stronie ZUS TUTAJ.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera: 

1) dane płatnika składek takie jak:

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c) adres do korespondencji;

2) oświadczenie płatnika składek (pod rygorem odpowiedzialności karnej) potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 15.681,00 zł.

3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek (we wniosku należy udzielić informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna według stanu na 31.12.2019 rok);

4) podpis wnioskodawcy.

Termin i forma złożenia wniosku

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS należy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS (do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną);

drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,

– za pośrednictwem poczty,

osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty.

Decyzja ZUS w sprawie nie/zwolnienia ze składek

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.  

Jeśli jesteś zwolniony z obowiązku ich składania, to w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

ZUS poinformuje Cię o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

Jeśli masz profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS, to informacja o zwolnieniu zostanie udostępniana wyłącznie na tym profilu.

Jeśli jednak ZUS odmówi zwolnienia, to wyda decyzję, od której będziesz mógł się odwołać w terminie 14 dni. Będzie przysługiwało Ci prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra.

Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego jako składka wpłacona. Oznacza to, że umorzenie składek nie wpłynie na wysokość emerytury.

Z czym wiąże się zwolnienie z ZUS?

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI W ZWIĄZKU ZE ZWOLNIENIEM Z ZUS

Jakie masz obowiązki w związku ze zwolnieniem?

Za marzec, kwiecień i maj 2020 roku będziesz musiał przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne (na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jesteś z obowiązku ich składania.

Pamiętaj, że warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 roku nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku, chyba że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania.

Zastanawiasz się, kto musi składać deklaracje rozliczeniowe DRA? Zerknij na stronę Ministerstwa TUTAJ.

Zwolnienie z ZUS a świadczenia z ubezpieczeń

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących:

– jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone.;

– jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 roku, zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

Aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności za ZUS:

 • musisz być osobą prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ze zwolnienia tego nie mogą skorzystać osoby korzystające z ulgi na start);
 • powinieneś prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 roku przed dniem 1 kwietnia 2020 roku;
 • Twój przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 15.681,00 zł;
 • musisz złożyć wniosek o zwolnienie do ZUS do 30 czerwca 2020 roku;
 • musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec, kwiecień, maj 2020 roku (chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania).
Stan prawny na dzień: 1.04.2020 r.
Aktualizacja na dzień: 20.04.2020 r.

The form you have selected does not exist.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi albo zostaw komentarz. Będzie mi miło!
Podąrzaj Ewelina Koprowska:

Jako adwokat wspieram prawnie freelancerów i przedsiębiorców w prowadzeniu ich biznesu bezpiecznie i zgodnie z prawem. Specjalizuje się w szczególności w zakresie umów, e-commerce, praw autorskich, RODO.

36 Odpowiedzi

 1. Joanna
  | Odpowiedz

  Dziękuję za dużą dawkę informacji podaną w przystępny sposób. Bardzo przydatny tekst.

 2. Izabela Karkocha
  | Odpowiedz

  Dzięki. Temat na czasie. Prowadzę jednoosobową działalność i mam zatrudnionego 1 pracownika na 1/4 etatu. Czy Twoim zdaniem mogę liczyć na zawieszenie składek?

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   O zwolnieniu z opłacania składek w przypadku posiadania pracowników mówi art.31zo ust.1. Zgodnie z nim płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ZUS. Czyli jeśli firma istniała przed 1.02.2020 r., a na dzień 29.02.2020 r. miała zgłoszone do ubezpieczeń społecznych max. 9 osób, to można się ubiegać.

 3. Magda
  | Odpowiedz

  nadal nie do konca czuję się pewna w temacie…a mianowicie…mam DG od pażdziernika 2019. Korzystam z ulgi na start ( składkę zdrowotną płacę) czy mogę skorzystać ze zwolnienia z zusu?

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Jeśli korzysta się z ulgi na start, to ze zwolnienia z ZUS nie można skorzystać. Jeśli ulga się skończy i przeskoczy się np. na ZUS preferencyjny, to będzie można skorzystać.

 4. Ewa
  | Odpowiedz

  Pytanie. Jeśli założyłam działalność w 2016 roku ale po dwóch latach ją zawiesiłam, by od 1 lutego 2020 ją przywrócić, podlegam przywilejowi zwolnienia ze składki ZUS czy nie (płaciłam już pełny ZUS). Będę wdzięczna za radę.

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Ze zwolnienia może skorzystać osoba, która prowadziła działalność przed 1 lutego 2020 roku. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie można wykonywać działalności gospodarczej. Tutaj będzie problem z interpretacją słów “prowadziła działalność przed 1 lutego 2020 roku”. Pewną wskazówkę można znaleźć na stronie ZUS, który wskazuje, że “zwolnienie dotyczy osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia”. Czy będzie Pani podlegała, nie jestem w stanie powiedzieć. Najlepiej spróbować skontaktować się z ZUS.

 5. Magda
  | Odpowiedz

  Jak wyglada sytuacja firmy prowadzącej działalność w formie spółki cywilnej – 2 wspólników oraz 1 pracownik.

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Spółka cywilna jest tylko umową, ale na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jest także pracodawcą i płatnikiem składek. Spółka cywilna jest płatnikiem składek ZUS, jeżeli chodzi o zatrudnionych. Ale jeśli chodzi o składki ZUS opłacane za wspólników, to płatnikami tych składek są sami wspólnicy. Czyli, jeśli spółka cywilna była płatnikiem składek przed 1.02.2020 roku, a na dzień 29.02.2020 roku zgłosiła do ubezpieczeń społecznych min. 1 osobę (max 9), to spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia ZUS za składki płacone za zatrudnionych. Natomiast wspólnicy będą mogli ubiegać się o zwolnienie, jeśli spełnią warunki, o których pisałam w artykule (ich będzie obejmował limit przychodu).

 6. Klaudia
  | Odpowiedz

  Dzień dobry!

  Mój przychód za marzec nie przekroczył magicznego progu. Złożyłam dziś wniosek o umorzenie składek za marzec, kwiecień oraz maj. W kwietniu i maju przewiduję podobny przychód, aczkolwiek może być różnie 🙁
  Prowadzę JDG od 3 lat. Czy muszę co miesiąc przesyłać rozliczenia czy ZUS sam to sobie sprawdzi? Czy w związku z tym mam opłacać składki za kolejne miesiące?

 7. Monika
  | Odpowiedz

  Super artykuł, dziękuję za wyjaśnienie. Mam takie pytanie czy jest gdzieś mowa dotycząca składek ZUS – od najniższej podstawy? Mam działalność, 1 zatrudnionego i od stycznia płaciłam wyższe składki ZUS 🙁 Czy też będę mogła skorzystać ze zwolnienia? Z góry dziękuję 🙂

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Dziękuję 😉 Jeśli chodzi o zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych, to zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek. Jeśli chodzi o zwolnienie z ZUS dla płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, ograniczenie takie nie obowiązuje.

 8. Paweł
  | Odpowiedz

  Dobry wieczór, Pani Ewelino,

  dziękuję za wpis, mam wątpliwości odnośnie do tego wniosku o zwolnienie ze składek. We wniosku jest napisane “zwracam się o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności” – mowa o należnościach “nieopłaconych”. Czy to oznacza, że jeśli spełniam warunki to:

  1) nie płacę teraz składek przez najbliższe 3 m-ce, składam wniosek w czerwcu a jeśli odrzucą (bo choć wydawało mi się, że spełniam warunki, to okazało się znalazł się jakiś drobny szczególik) to płacę wszystko z odsetkami? Co z ubezpieczeniem przez ten okres?

  2) składam teraz wniosek przewidując, że mój przychód będzie poniżej progu i zaznaczam od razu prośbę o zwolnienie za marzec, kwiecień i maj?

  3) składam teraz wniosek zaznaczając od razu marzec, kwiecień i maj, bo liczy się tylko przychód w marcu i o ile mieszczę się w progu przychodów za marzec to nie ma to znaczenia, ile przychodu będę miał w następnych m-cach?

  4) składam oddzielne wnioski za marzec, kwiecień i maj?

  No i pytanie, czy wniosek składam po 10 dniu m-ca (terminie opłacenia)? Bo jak złożę do 10 to jeszcze termin płatności mi nie minął.

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Dobry wieczór Panie Pawle. Dziękuję za komentarz. Proszę mi wierzyć, że obecnie trwa bardzo ożywiona dyskusja między prawnikami i księgowymi kto, jak i kiedy, zatem proszę wziąć pod uwagę fakt, że moja odpowiedź nie jest wiążąca i nie stanowi porady prawnej 😉 Przenosząc Pańskie pytania na przykład, który ZUS umieścił na swojej stronie (casus Pana Wiesława – zachęcam do zapoznania się) mogę odpowiedzieć tak: jeśli spełnia Pan warunki zwolnienia za marzec, to może Pan złożyć wniosek do 30 czerwca zaznaczając wszystkie trzy miesiące. Nie musi Pan składać dokumentów rozliczeniowych, jeśli jest Pan zwolniony z obowiązku ich składania. Zwolnienie należy się od składek nieopłaconych.

 9. Agata
  | Odpowiedz

  Do 10 kwietnia miałabym uregulować składkę za marzec, pierwszą po uldze na start, czyli wyższą. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia?

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Skoro składka w kwietniu jest płatna za marzec, a w marcu nie korzystała Pani już z ulgi na start, to można złożyć wniosek o zwolnienie.

 10. Joanna
  | Odpowiedz

  Bardzo cenne informacje. Czy jeśli prowadzę dg ale równolegle jestem zatrudniona na umowie o pracę mogę wnioskować o umorzenie?

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Jeśli spełnia Pani pozostałe warunki, to tak. Nie widzę żadnych wyłączeń, jeśli jest się dodatkowo zatrudnionym.

 11. Beata
  | Odpowiedz

  Witam,
  Mam pytanie o pojęcie “przechód”. Sama zaczynam się już gubić w pojęciach oczywistych. Przychód to moja sprzedaż netto bez podatku VAT? Czy może z podatkiem bo liczy się to co otrzymałam, zarobiłam? Będę wdzięczna za wyjaśnienie.

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Dzień dobry Pani Beato. Jeśli jest Pani płatnikiem podatku VAT, to przychód to kwota netto (bez VAT).

 12. Magda
  | Odpowiedz

  Super artykuł, dziękuję 😉 A co, jeśli założyłam firmę 1 lutego? Czy też będę mogła skorzystać ze zwolnienia?

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Dziękuję 😉 Pani Magdo, zwolnienie dotyczy osób prowadzących działalność przed 1 lutego 2020 roku. Jeśli założyła Pani firmę 1 lutego, to zwolnienie nie będzie przysługiwało.

 13. Karol
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, czy po złożeniu wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj układ ratalny zawarty przed 31.12.2019 i opłacany w terminach zgodnych z harmonogramem spłat po nieopłaceniu najbliższej bieżącej składki w ramach złożonego wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS zostanie rozwiązany? Jeden z zapisów umowy regulującej ten układ ratalny mówi o obowiązku zapłaty składek bieżących. W sytuacji wystąpienia okoliczności niewywiązania się z tego obowiązku, rozwiązanie umowy następuje z dniem następującym po dniu, w którym nastąpiła ta przesłanka.
  Czy raty w ramach układu ratalnego należy dalej opłacać czy one też podlegają zwolnieniu z opłacania tak jak składki za marzec, kwiecień, maj?

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Dzień dobry Panie Karolu. Myślę, że raty w ramach układu ratalnego należy płacić według harmonogramu spłat, ponieważ zapewne dotyczą one wcześniejszych zaległości. Zwolnienie można uzyskać tylko za marzec-maj 2020, jeśli spełnia się warunki. Czy w Pana wypadku można? Nie wiem i nie doradzę.

 14. Agnieszka
  | Odpowiedz

  Dziekuję!

 15. Maria
  | Odpowiedz

  prowadzę działalność jednoosobową od 5 lat. w marcu tego roku tj 2020 założyłam spółke cywilną w dwie osoby. Do chwili obecnej spółka ta nie osiągnęła żadnych przychodów – czy moge skorzystac ze zwolnienia ze składek ZUS z prowadzonej działalności

  • Ewelina Koprowska
   | Odpowiedz

   Dzień dobry Pani Mario. Myślę, że rodzaj zwolnienia z ZUS zależy od tego, kto jest płatnikiem składek za Panią? Spółka, czy Pani sama?

Zostaw Komentarz